Kasutustingimused

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Ropotty OÜ (edaspidi nimetatud Ropotty) interneti kodulehel www.ropotty.eu (edaspidi nimetatud koduleht) ning Ropotty mobiilirakenduses (edaspidi nimetatud äpp) asuva kaupade (edaspidi nimetatud toode või tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) tekkivate õigussuhete kohta.
Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad tellija ja Ropotty vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Ropotty klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsuspoliitika), e-poe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate e-poe toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Ropotty kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks peab tellija registreerima end Ropotty internetikeskkonna kasutajaks. Registreeruda saab ka maksmise käigus automaatselt.
1.2 Tellija valib soovitud toote(d). Enne tellimuse lõplikku kinnitamist, on tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse ülevaatamist tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti või inglise keeles.
1.3 E-poes näidatud toodete hinnad ei sisalda käibemaksu, kuna Ropotty pole avaldamise hetkel käibemakskohuslane. Kui vastav kohustus peaks tekkima, sisaldavad ka hinnad käibemaksu.
1.4 Tellitud füüsiliste toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.
1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Ropotty’le võimalik tasuda PayPal’i või Stripe krediitkaardi maksega.
1.6 Tellimus on Ropotty poolt kätte saadud, kui Ropotty on edastanud Tellijale tellimuse kinnituse.
1.7 Tellimus jõustub Ropotty poolt kui makse on kinnitatud.

2.Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud kursuse ligipääsu võimaldab Ropotty tellijale peale makse laekumist.
2.2 Füüsiliste toodete kohaletoimetamine toimub vastavalt kokkuleppel Tellijaga.
2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:
2.3.1 Toode toimetatakse tellijani e-poes märgitud aja jooksul. E-poes märgitud kohaletoimetamise ajad kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires.
2.3.2 Juhul kui Ropotty’l ei ole võimalik tellimust tellijani toimetada tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele, Ropotty hoiab tellimuse summast kinni tellimuse tagastamisega seotud kulud ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse tellijale.

3. Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast tellijal (edaspidi nimetatud tarbija) on õigus toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.
3.2 Tellimusest taganemiseks peab tarbija Ropotty’le esitama kirjalikult, e-posti teel ühemõttelise taganemisavalduse

4. Registreerumise kord

4.1 Ropotty kliendiks saamiseks peab tellija registreerima ennast internetikeskkonna kasutajaks aadressil www.ropotty.eu/. Kasutajaks registreerub Tellija automaatselt maksmise käigus.
4.2 Registreerumiseks on vajalik täita kõik ankeedis antud lahtrid.
4.3 Peale kasutajakonto aktiveerimist saab tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda Ropottyu internetikeskkonda ning esitada toodete tellimusi.

5. Tellija õigused

5.1 Tellijal on õigus tellida tooteid e-poes Ropotty poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
5.2 Tellijale võimaldatav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Ropotty poolt fikseeritud tingimustele.
5.3 Tellijal on õigus esitada toote tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone Ropotty’le aadressil Ravila 18, Tartu või e-posti aadressi info@ropotty.eu kahe aasta jooksul toote kättesaamisest arvates. Kuue kuu jooksul toote tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus toote või puuduse olemusega. Tellija peab teatama toote lepingutingimustele mittevastavusest Ropotty’le kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
5.4 Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.
5.5. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6. Tellija kohustused

6.1 Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress.
6.2 Juhul, kui tellija ja toote saaja on erinevad, peab tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed saaja kohta.
6.3 Juhul, kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Ropotty toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Ropotty tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.
6.5 Tellija nõustub sellega, et Ropotty’l on õigus teostada Tellija andmete töötlemist vastavalt kehtivatele seadusandlusele ja käesolevatele Tellimistingimustele.
6.6 Tellija nõustub, et ta annab Ropotty’le nõusoleku saata Tellijale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.
6.7 Tellija kohustub tellitud Tooteid kasutama vaid isiklikul otstarbel ning ei paljunda, kopeeri, refereeri ega jaga tellitud Tooteid kolmandate isikutega ilma Ropotty kirjaliku nõusolekuta.

7. Ropotty õigused

7.1 Ropotty’l on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.
7.2 Ropotty’l on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.
7.3 Ropotty ei taga, et kursuse sisu kirjeldus vastab tellija arvamusele kursuse sisu kohta.
7.4 Juhul, kui tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Ropotty tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.
7.5 Juhul, kui tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Ropotty’l õigus avaldada tellija andmed maksehäirete registris.

8. Ropotty kohustused

8.1 Ropotty kohustub tellijani toimetama korrektse(d) ja komplektse(d) toote(d).
8.2 Ropotty kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija pretensioonid.
8.3 Ropotty kohustub tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.
8.4. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda:
8.4.1 Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, epost: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://komisjon.ee.
8.4.2 Tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR-platvormi vahendusel http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis;
8.4.3 Kohtusse.
Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressil: info@ropotty.eu

OÜ Ropotty
reg.kood: 14359733
asukoht: Ravila 18, 50412 Tartu, Eesti
tel: (+372) 56690081
e-post: info@ropotty.eu

Viimati muudetud: 04-07-2020